Zavolejte mi na +420 722 939 509

OSVČ

BOZP u osoby samostatně výdělečně činné


Co musím mít jako OSVČ splněno z hlediska BOZP?

OSVČ se zaměstnanci

OSVČ se zaměstnanci má stejné povinnosti v oblasti BOZP (dokumentace BOZP a školení), jako právnická osoba. Tato osoba je povinna plnit stejné požadavky, jako zaměstnávající subjekt. Povinnost plnit podmínky BOZP pro ně vyplývá především ze Zákoníku práce, zákona č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. a z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Podceňování BOZP se nevyplácí nejenom z pohledu zvýšené úrazovosti osob, ale i z hlediska sankcí.

OSVČ bez zaměstnanců

K tématu dokumentace BOZP u OSVČ bez zaměstnanců se vyjádřili na webu http://www.bozpinfo.cz/ inspektoři ze Státního úřadu inspekce práce, kteří odpověděli na dva vybrané dotazy.

Dotaz č. 1 BOZP při malování pokojů: Chtěl bych začít podnikat jako malíř pokojů a při procházení předpisů teď řeším BOZP. Četl jsem články k tématu, kdy OSVČ podniká bez zaměstnanců a následně i zákon 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, BOZP u OSVČ okres Náchodve znění pozdějších přepisů, a paragrafy zákoníku práce. Pracoval bych sám a používal pouze vodoředitelné barvy. Žádné elektrické stroje. Skutečné riziko je tedy srovnatelné jako při pracích v domácnosti. Ale není mi jasné, co musím předložit v případě kontroly, aby kontrola zase spokojeně odešla.

Dotaz č. 2 Vedení účetnictví: Chtěla bych vést účetnictví a daňovou evidenci jako podnikatelka, pracovala bych doma bez zaměstnanců. Účetnictví bych vedla v papírové formě nebo později, pokud by toho bylo více, na počítači. Jakou dokumentaci z BOZP musím vést, abych obstála při kontrole?

Osoba samostatně výdělečně činná (dále jen OSVČ) je podle platné právní legislativy (§ 12 a § 13 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP) postavena na úroveň zaměstnavatele a současně zaměstnance. Je povinna zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při činnostech nebo poskytování služeb jak sobě, tak i jiným osobám, které může svou činností ohrozit. Z tohoto důvodu je povinna v plném rozsahu jako zaměstnavatel plnit povinnosti stanovené v § 101 odst. 1 a 2; § 102; § 104 a § 105 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen ZP) a § 2 až § 11 zákona č. 309/2006 Sb. Předpokladem naplnění těchto požadavků je znalost právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP. Co jsou právní a ostatní předpisy k zajištění BOZP, stanoví § 349 ZP.

Bude-li malíř pokojů například při své práci používat žebřík, je povinen dodržovat požadavky uvedené v kap. III. Používání žebříků Přílohy k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. , o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, a současně tento žebřík, případně jiný výrobní a pracovní prostředek a zařízení (například ruční a přenosné mechanizované nářadí) musí používat v souladu s provozní dokumentací (včetně návodu výrobce pro montáž, manipulaci, opravy a údržbu).

Zákoník práce v § 102 odst. 3 a 4 stanoví povinnost OSVČ soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika, přijímat a realizovat opatření k jejich odstranění. Není-li možné rizika odstranit, je povinna je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví své osoby, případně jiných osob, bylo minimalizováno. V tomto případě o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních je OSVČ povinna vést dokumentaci. S těmito riziky a přijatými opatřeními k jejich minimalizaci je OSVČ povinna seznámit všechny osoby, které budou těmito riziky ohroženy.

Na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce je OSVČ povinna zpracovat vlastní seznam osobních ochranných pracovních prostředků (dále jen OOPP) v souladu s § 104 ZP a NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích a čisticích a desinfekčních prostředků a v jejím zájmu je tyto OOPP také při práci používat. Například jedním z rizik při provádění malířských prací je zasažení zraku barvou, proto je ve vlastním zájmu malíře pokojů chránit si zrak vhodným OOPP.

Zpracování a vedení dokumentace o vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních si může OSVČ podle § 9 odst. 3 písm. a) z. č. 309/2006 Sb. provádět sama za předpokladu, že má k tomu potřebné znalosti. Další možností je obrátit se s touto problematikou na odborně způsobilou osobu v prevenci rizik /Tomáš Vejrek/ .

Pokud se týká problematiky zajišťování BOZP při vedení účetnictví, tak i účetní, v postavení OSVČ, musí zvážit rizika, zda při své práci nemůže ohrozit sebe nebo i jiné osoby, které se na jejím pracovišti mohou pohybovat. Z dokumentace, kterou je tato OSVČ povinna vést, připadá v úvahu, dle našeho názoru, průvodní dokumentace (návody výrobce pro montáž, manipulaci, opravy a údržbu) používaných výrobních, pracovních prostředků a zařízení (např. počítač, skener, kopírka, varná konvice apod.). Používaná zařízení je nutno provozovat v souladu s touto dokumentací.

Pro zpracování dokumentů „Analýza a prevence rizik a Směrnice pro poskytování OOPP", školení BOZP apod. mě můžete kontaktovat, cena dle domluvy.


Jaké má tedy OSVČ povinnosti?


Analýza a prevence rizik

Vyhledat všechny zdroje rizika na pracovišti, identifikovat, popsat je a pokusit se je a odstranit nebo minimalizovat. Tím lze zamezit případným nehodám a pracovním úrazům. Rizika ohrožující bezpečnost práce by mohly třeba nastat při práci s elektrickým nářadím, práci ve výškách, chůzí na nedostatečně osvětleném schodišti, při zednických pracích, obsluze kovoobráběcích strojů, dopravě apod.

Školení

Pokud je pro vaši práci vyžadováno školení (např. opakovaná školení řidičů referentských vozidel, práce ve výšce atd.), je nutné mít tyto doklady (osvědčení) platné. Svým zákazníkům nabízím pro určitý typ školení i on-line formu, díky které je způsob školení příjemný a časově nenáročný.

Bezpečné pracovní prostředí

Jako OSVČ jste povinen zajistit bezpečné prostředí i pro osoby, které se s vaším vědomím pohybují na vašem pracovišti (pracujete-li třeba v autoservisu, kde je výskyt rizika daleko větší a závažnější než v administrativě, je potřeba zajistit, aby se zde nikdo nezranil).

Odborná a zdravotní způsobilost

Pro vydání živnostenského oprávnění je třeba u některých živností doložit požadovanou odbornost, někdy i zdravotní způsobilost (např. profesionální řidiči, práce ve výšce, řízení vysokozdvižných vozíků aj.).

Návody výrobce / provozní dokumentace

Každé elektrické a technické zařízení - žebřík, regál atd. musí mít průvodní dokumentaci (to je soubor dokumentů, kde je uveden návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, kontroly a revize zařízení) a osoby, které přijdou do styku s těmito zařízeními, musí být prokazatelně seznámeni s možnými riziky, které mohou nastat při používání, údržbě, opravě daného technického či elektrického zařízení.

Kontroly a revize technického zařízení

Včas a pravidelně (jak je uvedeno v návodu od výrobce nebo jak stanovuje norma) nechat provést kontrolu/revizi vybraných zařízení, se kterými pracujete (např. výrobní stroje, elektrické nářadí, ochranné pomůcky pro práci ve výškách, vyhrazená technická zařízení aj.). Doklady o kontrolách a revizích musí být uloženy v dokumentaci BOZP.

První pomoc

Vybavení a umístění lékárničky na pracovišti, dle vyhodnocených rizik a pravděpodobnosti rozsahu případného zranění (např. práce v administrativě je méně riziková než práce na pile, nebo na elektrickém zařízení aj.).

Koordinace pracovních činností a spolupráce na pracovišti

Pokud pracujete na pracovišti/ v areálu, kde jsou dva nebo více podnikatelských subjektů jste povinni se vzájemně informovat o všech možných rizicích vyplývající z rizikovosti vaší práce (nejlépe písemně) a zajistit, aby se nezranily i ostatní osoby.